Posted by: bluesyemre | January 22, 2013

ARÇADER Arşiv Çalışanları Derneği Tüzük Taslağı

Bu maddeler tüzüğün asli hükümleri olup, diğer maddeler hemen hemen diğer denek tüzüklerindeki gibi standarttır. Bu maddeler üzerindeki Görüş ,Öneri ve Eleştirilerinizi “DernekFikri@gmail.com” adresinize beklemekteyiz.
ARŞİV ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
TÜZÜK TASLAĞI

Derneğin Adı Ve Merkezi
Madde-1. 1) Derneğin adı “Arşiv Çalışanları Derneği”dir.
2) Derneğin kısa adı “arçader”dir.
3) Derneğin merkezi Ankara’dır. Adresi, …………………..Kızılay/Ankara’dır.
4) Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Tarafsızlık
Madde-2. 1) Dernek hiçbir siyasi görüşün savunuculuğunu yapamaz, siyasetle uğraşamaz, hiçbir siyasi partiden ayni veya nakdi bağış alamaz.
2) Bu maddenin birinci bendi hükümlerini ihlal etmemek üzere, amacını gerçekleştirmek için dernekçe yürütülecek faaliyetlerde gerekli görülmesi halinde, tüm siyasi partilere karşı eşitlik ve tarafsızlık temel prensip kabul edilecektir.

Derneğin Amacı
Madde-3. 1) Dernek; Ülkemizde ve Dünya’da arşivcilik ve kütüphanecilik mesleği ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek veya bu tür gelişmelerin içerisinde fiilen rol alarak ortaya çıkarılan teknolojilerin üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arşiv ve kütüphanelerinde tatbik edilmesine yönelik projeler üretmek ve üretilen projelerin tatbik edilmesine çalışmak, bu alanda çalışan mesleki personelin haklarının korunması ve iyileştirilmesi ile mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine çalışmak, böylece toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak, kültürel mirasımızın korunmasına ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde-4. 1) Arşivcilik ve kütüphanecilik alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek,

2) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda mesleki alanda münferiden veya benzer örgütlerle müştereken danışmanlık hizmeti vermek, rehberlik etmek veya organizasyonlar düzenlemek,

4) Amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe düzenlenen faaliyetlere ve genel istişare toplantılarına ilgili üniversite, kurum ve kuruluşlar ile dernek, sendika, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından ve özel sektör firmalarından uzman konuklar davet etmek ve bu tür yerlere temsilci göndermek,

5) Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanununun 5. maddesine göre işbirliği yapmak,

6) Meslek çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve var olan mesleki sorunlarının giderilmesine yönelik araştırmalar yapmak, çözüm üretmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak ve sonuçlarını takip etmek,

7) Mesleki alanda yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve birlikteliği sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olacak çözümler üretmek ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

8) Mesleğin kamu yararına en iyi şekilde ifa edilmesini ve gelişmesini temin etmek amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan üyelerinin çalışmalarını desteklemek;

9) Bu alanda faaliyet gösteren üniversite, kamu ve özel sektör çalışanları ile gelecekte bu alanda çalışması muhtemel meslek öğrencilerinin yardımlaşma, dayanışma ve beşeri münasebetlerini geliştirmeye yönelik gezi, kamp, şenlik, kermes, turnuva, yarışma, konser, yemekli toplantılar gibi sosyal aktiviteler düzenlemek,

10) Bu alanda kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışacakların istihdamına yönelik gelişmeleri takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek;

11) Dernek üyelerinin, bu alanda çalışan personelin ve öğrencilerin mesleki bilgilerini artırmak, geliştirmek ve toplumsal eğitime katkı sağlamak üzere Osmanlıca arşiv belgeleri okuma, fiziki arşiv düzenlemeleri, arşiv ve kütüphane dijitalleştirmeleri, restorasyon, hat, tezhip, ebru, minyatür ve benzeri kurslar veya uzaktan eğitim programları ile seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre, radyo ve televizyon programları gibi eğitici, bilimsel ve sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, işbirliği yapmak veya destek olmak,

12) Amacın gerçekleştirilmesi için düzenleyeceği eğitici, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerden derneğin ihtiyaçları doğrultusunda gelir elde etmek, bu faaliyetlerde özel kuruluşlarla sponsorluk anlaşmaları yapmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğine girmek,

13) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek sağlıklı bir çalışma ortamı ve bilgi merkezi oluşturmak ve dernek üyeleri ile toplumun istifadesine sunmak,

14) Dernek üyelerinin ve bu alanda faaliyet gösteren uzman kişilerin çalışmaları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine çalışmalarını duyurmak üzere bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

15) Basılı ve görsel yayınların çıkarılabilmesi için gerekli görülmesi halinde Bilim Kurulu, Yayın Kurulu gibi kurullar oluşturmak,

16) Amacın gerçekleştirilmesi için yapacağı tüm aktivitelerde görsel ve yazılı medyadan faydalanarak çalışmalarını duyurmak, basın açıklaması yapmak,

17) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

18) Toplumda arşivcilik ve kütüphanecilik ilke ve değerlerin benimsetilmesi, kültürel arşiv mirasımızın zenginliği, korunması ve gelecek nesillere ulaştırılmasının önemi hususunda bilinç ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla tanıtım filmi, tanıtım spotu, afiş ve resimler gibi görsel çalışmalar hazırlayarak veya hazırlatarak bunu reklam panolarında, halkın rahat görebileceği alanlarda, görsel ve yazılı medyada halka ulaştırmak için çalışmalar yapmak,

19) Mesleki gelişimin sağlanması, teknolojik yeniliklerin uygulanması, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleki istihdamın desteklenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi alanlarında yapılan, böylece mesleki ve kamusal fayda sağlayan çalışmaları gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirmek ve teşvik etmek,

20) Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açmak,

21) Amacın gerçekleştirilebilmesi için ilgili konularda süreli veya daimi ihtisas komisyonları veya çalışma grupları kurmak, faaliyetlerine destek olmak ve sonuçlandırılmasını takip etmek,

22) Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde, meslek çalışanları veya kamuoyu nezdinde istatistiki veri toplamaya yönelik anket çalışması yapmak veya yaptırmak, sonuçlarını değerlendirmek ve gereğinin yapılmasına çalışmak,
23) Bu alanda mesleki eğitim almış olanlar ile kamu veya özel sektör projelerinde görev alarak yetişmiş personelin kayba uğramaması ve etkin kullanılabilmesine yönelik tedbirler almak ve kamusal kaynakların israfını önleyerek korunmasına destek olmak,

24) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
25) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

26) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

27) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

28) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Derneğin Faaliyet Alanı
Madde-4. 1) Dernek, arşivcilik ve kütüphanecilik alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde ….- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma
Madde …..-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde …..-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları
Madde ……-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4- İstişare Kurulu

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde ……-Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler………….

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde ……-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir………………

İstişare Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde ……- İstişare Kurulu, mesleki alanda uzman öğretim görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarının bu alanla ilgili yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile özel sektörde görevli uzman kişilerden yönetim kurulunca belirlenen ve davet edilen en az 7 en çok 21 asil üyeden oluşur. Yapılacak istişarenin gündem maddelerinin içeriği ve genişliğine göre bu sayı bir üst sınır olmaksızın artırılabilir………

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde ……-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye aidatı: Asil üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak da 3 TL aidat alınır. Öğrenci üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak da 1,5 TL aidat alınır. Aidatlar yıllık olarak toplanır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Şube kurulması halinde, derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden ve sponsorluk sözleşmelerinden sağlanan gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.

Hüküm Eksikliği
Madde …..-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

Bu tüzük …….. madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.
Bu maddeler tüzüğün asli hükümleri olup, diğer maddeler hemen hemen diğer denek tüzüklerindeki gibi standarttır.
Bu maddeler üzerindeki Görüş ,Öneri ve Eleştirilerinizi “DernekFikri@gmail.com” adresinize beklemekteyiz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: