Posted by: bluesyemre | August 21, 2013

1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik Kuram ve Uygulamaları, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu Üniversitesi

ULUSLARARASI KÜTÜPHANE VE BİLGİBİLİM FELSEFESİ SEMPOZYUMU

ETİK KURAM VE UYGULAMALARI

3-5 Eylül 2014, Kastamonu

Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan olağanüstü değişim hızı kütüphane ve bilgibilim alanında da çekici bir işlevsellik üstlenmiş durumdadır Meslek ve disiplinler bilim ve teknolojilere bağlı olarak değişir. Ancak meslek ve disiplinlerin, değişen yanıyla birlikte, onların varlığını sürdürmesini sağlayan ve değişmeden süregelen bir de özleri vardır. Günümüzde ağırlıklı olarak değişimin yeniden biçimlendirdiği sınırlar ele alınıp tartışılırken, değişmeyen temeller daha arka planda kalmaktadır. Oysa meslekleri meslek yapan, disiplinleri de temellendiren temel özellik zamana ve gelişmelere bağlı olarak değişmeyen özdür ve bu özün belirlenmesi ve tanımlanması her meslek ve disiplin için  yaşamsal bir gerekliliktir. Kütüphane ve Bilgibilim disiplin ve mesleğinin de diğer disiplin ve mesleklerle kesişen sınırlarının ve aynı biçimde diğer alanlardan sıyrılıp kendine özgü özelliklerinin belirlenmesi için felsefi temellere dayandırılmaya gereksinimi vardır. KBB’nin etik ve felsefi temellerinin tartışılması amacıyla uluslararası düzeyde “Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi” başlığı altında bir sempozyum dizisi düzenlemeyi amaçlıyoruz. İlki, Kastamonu Üniversitesi’nin katkı ve destekleriyle, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında, Kastamonu’da “1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik Kuram ve Uygulamaları” başlığı altında düzenlenecektir. Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konması, mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan sorunların tartışılması ve felsefi temellerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyumun ana konusu ve alt konuları (uygun altbaşlıklar eklenebilir) aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1.   Kütüphane ve Bilgibilimin temelleri

 • Kütüphane ve Bilgibilimin sınırları
 • Kütüphane ve Bilgibilimin çekirdeği
 • Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi
 • Kütüphane ve Bilgibilimin Disiplinlerarası özellikleri
 • Kütüphane ve Bilgibilimin Ulusal ve Uluslararası tanınabilirliği

2. Etik ve Hukuk

 • Düşünce Özgürlüğü
 • Sansür
 • Bilgi Özgürlüğü
 • Adalet ve Özgürlük
 • Telif hakları
 • Bilgi Hukuku
 • Açık Erişim
 • Bilişim ve Etik
 • Dil, Kültür ve Etik
 • Etik davranış ilkeleri ve standartları

3. Meslek Ahlâkı/Mesleki etik

 • Bilim etiği
 • Kütüphane ve Bilgibilim etiği
 • Kütüphane etiği
 • Bilgibilim etiği
 • Arşivcilik etiği
 • Sivil örgütler etiği
 • Profesyonellik

4. Hakemlik ve Editörlük

 • Bilimsel Araştırma
 • Bilimsel Dergi ve Editörlük
 • Hakem ve Hakemlik
 • İntihal

Sempozyumun dili Türkçe olacak, İngilizce konuşmalar Türkçeye çevrilecektir. Bildiriler iki, gerekli durumlarda 3 hakem tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gerektiği gibi bildirilerin içerik, yöntem, sunum vb. açıdan da etik duyarlılık kapsamında üretilmiş olması koşulu aranmaktadır. Türk Kütüphaneciliği ile Bilgi Dünyası ile yapılan işbirliği sonucunda kabul edilen bildiriler, bildiri sahiplerinin istemesi durumunda, bu dergilerde yayımlanacaktır.

NOT: Web sayfamız hazırlık aşamasındadır. Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiler Web sayfasının açılışı ile birlikte duyurulacaktır. İletişim adresimiz: etikbby@gmail.com

Önemli tarihler:

Bildiri Duyuru süreci:

1. Duyuru:20 Ağustos 2013

2. Duyuru: 15 Ekim 2013

3. Duyuru (Son): 15 Aralık 2013

Tam Metin Bildiri son gönderim tarihi: 15 Mart 2014

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 1 Haziran 2014

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Kastamonu Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: