Posted by: bluesyemre | December 8, 2014

Ortak Nokta Derneği (Değişimi Başlat) @on_org

ORTAK NOKTA VİZYONU

Bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirildiği; toplulukların ve kişilerin kimlik bileşenlerinin devlet güvencesi altında olduğu; hukukun üstünlüğünün ilke olarak kabul edildiği; eşitlikçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin benimsendiği; şeffaf bir yönetim anlayışını Türkiye’de yaygınlaştırmış dünya çapında tanınan bir kurum haline gelmektir.

ORTAK NOKTA MİSYONU

1. Ortak Nokta’nın karar alma ve uygulama mekanizmalarını katılım ve uzlaşıya yönelikdemokratik süreçler olarak tasarlamak. Böylece, iradesini temsil ettigi grubun iradesinden alan ve yürütme gücü demokratik ilkelerle sınırlanmış bir yönetim anlayışını öngören örgüt yapısıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak.

2. Türkiye’de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi amacıyla gercek ve sanal ortamlarda yayın ve araştırma yapmak, sempozyum, toplantı, konferans, tartışmalar düzenlemek.

3. Düzenlenen etkinliklerle bireysel özgürlüklerin korunması, hukukun üstünlüğü, yargıbağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, basın özgürlüğü, şeffaf ve hesap verebilir yönetim gibidemokrasinin yapı taşlarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmak.

4. Çevresel ve toplumsal sorunlara bilimsel ve nesnel yöntemler kullanarak özgürlükçü,eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmeye çalışmak.

5. Her kesimden birey ve topluluğun sesini duyurabileceği, Ortak Nokta değerleridoğrultusunda siyasi ve toplumsal istek ve beklentilerini dile getirebileceği platformlaroluşturmak.

6. Devlet yönetiminde ve politika uygulamalarında, yetkin ve alanında donanımlı kişileringörev almasını desteklemek.

7. Ortak Nokta etkinliklerinde, ilgili resmi kuruluşlarla, ulusal ve uluslararası sivil toplumkuruluşları ile görüş alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak.

ORTAK NOKTALARIMIZ

Demokratiklik; karar alma sürecinde toplumun her kesiminden katılımın sağlanması,çoğunluğun görüşünden farklı olan görüşlerin de değerlendirildiği ve mümkün olduğuncakararlara yansıtıldığı yönetim ve yönetişim biçiminin uygulanmasıdır.

Şeffaflık; kararların, kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda alınması, uygulanması vedenetlenmesi, herkesin kolayca bilgiye erişiminin sağlanması ve bu bilginin zamanında, doğru, anlaşılır ve kapsamlı bir biçimde sunulmasıdır. Bu bağlamda, hem kişiler hem kurumlar aldıkları kararlar ve karar alma süreçleri hakkında yasalara ve topluma hesap vermelidir.

Dürüstlük; söylem ve eylem düzeyinde yapılan her tür edimde, edimde bulunan kişinin gizligündem maddeleri oluşturmama, başkalarını yanıltmama, tuzağa düşürmeme ve güvenisuiistimal etmeme yükümlülüğünü ifade eder.

Eşitlik ve Adillik; Eşitlik ilkesi, bireylerin ve toplulukların kendilerine özgü koşullarına ve kimlik bileşenlerine bakılmaksızın sosyal, politik, ekonomik ve hukuki konularda aynı süreç ve uygulamalara tabi olmalarıdır. Eşitlik tarafsızlığı da beraberinde getirir. Ancak eşit ve tarafsız uygulamalarda adillik gözetilmeli; bireylerin ve toplulukların kendilerine özgü koşulları dikkate alınmalıdır.

Özgürlük; hiçbir baskıya maruz kalmadan insanların ve toplulukların kendi iradelerine,düşüncelerine, vicdanlarına ve kimliklerine dayanarak karar vermesi, verdiği kararları sözel ve eylemsel ifade edebilmesidir. Bireylere ve topluluklara ait özgürlükler diğer insanların vetoplulukların özgürlüklerine engel olmadan eyleme dönüştürülebilir.

Dayanışmacılık; toplumsal çıkarların söz konusu olduğu durumlarda, bireysel çıkargözetmeksizin bir araya gelmekte gönüllü olmak, zihinsel ve fiziksel varlığını ortak çabanın bir parçası haline getirmektir.

Barışseverlik; kişisel, toplumsal ve uluslararası ihtilafların çözümünde saygı içinde birbirinianlamaya ve uzlaşmaya yönelik; çatışmacı ve dışlayıcı üslupları reddeden tutumdur.

Saygı; bireyleri, birbirinden ayırdığı düşünülen sosyal ve maddi olan-olmayan her tür farklılığın, insanın insan olmaktan kaynaklanan saygınlığına etkisi olmadığını kabul eder. Kurumsal ve bireysel ilişkilerde önyargısızlığı ve empatiyi benimser. Bu ilkeyi tüm canlılar ve doğa için de geneller.

Kültürel ve çevresel korumacılık; sahip olunan çevresel ve kültürel değerlerin yönetiminiilgilendiren politikalarda önceliğin ekolojik dengenin korunmasına, sürdürülebilirliğinsağlanmasına ve insanlık mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasına verilmesidir.

Etik davranış; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil olan ile olmayanı ayırtetmede sağduyunun, aklın ve vicdanın kılavuzluğunda doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna kanaat edilen şeyleri yapmaktır.

Üretkenlik; Ekonomi politikalarının, kısa dönemli fırsatların değerlendirilmesine feda edilmeden, yurt içi üretim gücünün artırılmasına yönelik olarak tasarlanmasını öncelikli hedef olarak benimser.

http://www.ortaknokta.org/

Facebook

Twitter


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: