Posted by: bluesyemre | January 21, 2015

Polis ve Toplum: Türkiye’de Polise Güven Araştırması – Nur Kırmızıdağ (TESEV)

19012015150145

Nur Kırmızıdağ tarafından kaleme alınan “Polis ve Toplum: Türkiye’de Polise Güven Araştırması” raporunda, Türkiye’deki farklı kesimler ile yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler ışığında, polisin etkinliği, meşruiyeti ve toplumun polise duyduğu güven ile ilgili sonuçlar yer almaktadır. Türkiye’de ilk kez uluslararası modellere dayanarak yapılan kapsamlı analizde derinlikli niceliksel araştırma metotları kullanılmıştır. Raporda Türkiye toplumunun polise olan güven algısına ve polis kurumundan beklentilerine dair tespitlere yer verilmektedir. Bunun yanı sıra meşruiyet, etkinlik ve güven algılarının polis ile işbirliği, polise itaat ve polis ihlallerine tolerans gibi faktörleri nasıl etkilediği de ortaya konmaktadır. Raporda aşağıdaki sorulara ilişkin detaylı bilgiler sunmaktadır:

  • Türkiye toplumu polise ne kadar güveniyor?
  • Türkiye’de toplumun polise olan güvenini oluşturan unsurlar neler?
  • Polisin meşruiyeti ve etkinliği/performansı Türkiye’de kamuoyunun polise güvenini şekillendirmede ne denli etkili?
  • Türkiye’de toplumun polis meşruiyeti ve etkinliği algısını etkileyen faktörler neler?
  • Türkiye’de toplumun polisin meşruiyetine ve etkinliğine olan inancı, polisle işbirliği yapmasını, polisin ihtarlarına uymasını ve polis ihlallerine tolerans göstermesini nasıl etkiler?
  • Türkiye’de demografik gruplara göre (siyasi, etnik, dini kimlik vb.) polis meşruiyeti, etkinliği ve güveni algısı nasıl değişmektedir?

Rapor ayrıca demokratik ve toplum-merkezli bir polislik anlayışına geçişin sağlanması için geliştirilmesi gereken politikalara dair çözüm önerileri de sunmaktadır.

Basın Özeti

Rapor yazarı Nur Kırmızıdağ’ın sunumu

Rapor


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: