Posted by: bluesyemre | May 2, 2016

Hacettepe Üniversitesi BBY Yaz Semineri 2016, 13-17 Haziran 2016

bbyyazsemineri_2016

seminer

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde 5 günlük bir eğitim semineri düzenlenmektedir. Bu seminerin temel amacı meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

DERS İÇERİKLERİ


Bilgi ve Belge Yönetiminde Etik

Eğitimin amacı, ilgili mesleki sorunları Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) etiğine ilişkin temel kavramlar bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktadır. Bu bağlamda dersin ilk bölümünde temel etik, mesleki etik ve BBY etiği kavramları ve kuramsal yaklaşımlar sunulacak, ikinci bölümde ise bilgi hizmetleri ve işlemlerinde yaşanan yaygın etik sorunlar bu kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar bağlamında tartışılacaktır. Ders çerçevesinde durum incelemeleri de yapılacaktır. Bilgi ve Belge Yönetimi alanına akademik ya da uygulama açısından ilgi duyan ya da bu alanda çalışan tüm bilgi yöneticileri bu dersin hedef kitlesidir.

Kütüphanelerde Eğitim Uygulamaları

Bu eğitimin amacı, kütüphanelerde düzenlenebilecek eğitim faaliyetleri için gerekli bilimsel ve teknik altyapının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Bilginin değişim hızının artması yaşamboyu öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Eğitim okulların dışına ve ötesine çıkmak durumundadır. Bahsedilen bu zorunluluk kapsamında kütüphanelerde hem hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi söz konusu olmakta, hem de kullanıcılar için farklı eğitimlerin kütüphaneler tarafından verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Katılacağınız bu eğitim sayesinde bu eğitimler düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi araçların kullanılabileceği ve eğitimleri daha etkili hale getirmek için neler yapılabileceği anlatılacaktır.

Bilginin Düzenlenmesi ve RDA

Bu eğitim ile günümüzde hızlı bir artış ve çeşitlenme gösteren bilgi kaynaklarına/nesnelerine kullanıcıların etkin bir şekilde erişimlerini sağlamak için bilgi merkezlerinde gerçekleştirilen kaynak tanımlama, sınıflama ve erişim ile ilgili konuların uygulamalı olarak verilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimin hedef kitlesini bilgi merkezlerindeki bilgi kaynaklarının tanımlanması ve erişime sunulması ile ilgili çalışmalarda bulunan bilgi yöneticileri oluşturmaktadır. Eğitime katılacak bilgi yöneticilerinin temel bilgisayar becerilerinin yanı sıra bilgi kaynağı tanımlama ile ilgili becerilere temel düzeyde sahip olması beklenmektedir.

Uygulamada Yeni Eğilimler

Yarım günlük bu eğitimin amacı kütüphanelerdeki bazı yeni eğilimler ve uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Bu amaçla Yeşil Kütüphaneler, Markalaştırma, Oyunlaştırma ve Eğitim Teknolojileri konuları üzerinde durulacaktır. Yeşil Kütüphaneler kapsamında kütüphanelerin çevre üzerindeki etkileri ve yeşil kütüphane kavramının unsurları (bina, uygulamalar, hizmetler ve politikalar); Markalaştırma kapsamında markalaştırma kavramı, pazarlamadan farkı ve kütüphaneler açısından uygulanabilirliği; Oyunlaştırma kapsamında oyunlaştırma kavramı, oyunlaştırma yaklaşımının kullanıcı eğitimlerinde kullanılması; Eğitim Teknolojileri kapsamında içerik oluşturma araçları ve içerik yönetimi platformları, elektronik ortamda geliştirilecek kullanıcı eğitimi programlarında kullanılabilecek araçlar ve platformlar ele alınacaktır.

Kurumsal İletişim, Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamaları

Eğitim programı güncel gelişmeler çerçevesinde organizasyonlarda iletişim ve bilgi sistemlerini açıklamayı, kamu yönetiminden yazışma ve dosyalama uygulamalarını anlatmayı, katılımcılara basılı ve elektronik ortamda arşivleme ve belge yönetimi sistemleri kurmak ve geliştirmek için temel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Kamu ve özel kuruluşların idari işleyiş,  bilgi sistemleri, belge ve arşiv uygulamalarından sorumlu ya da bu uygulamaları yürüten personel ve yöneticiler eğitim programına katılabilir.

CreativeCommons: Paylaşım Kültürü ve Açık Lisansların Kullanımı

İnternet, insanlar için paylaşımı ve çalışmaların ortaklaşa kullanımını kolaylaştırır. Fakat bazen yasalar bunu zorlaştırır. Bir fotoğraf çektiğiniz, bir şarkı kaydı yaptığınız, makale yayınladığınız, ya da çalışmanızın orijinal halini internet ortamına koyduğunuz zaman çalışmanız telif hukuku açısından doğrudan “tüm hakları saklıdır” statüsünde kabul edilir.

Pek çok örnekte, bu durum, diğer insanların sizden izninizi almaksızın eserinizi kullanamayacağı ya da yeniden düzenleyemeyeceği anlamına gelir.

Peki ya eserlerinizi başkalarının yeniden kullanmasını istiyorsanız? Bu eğitim, bu soruya cevap arayarak açık lisansların kullanımı, paylaşım kültürü ve CreativeCommons ile sağlanan imkânlar üzerine odaklanmaktadır. Bu eğitimi alacak olan katılımcıların temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Buna ek olarak İnternet ile ilgili genel kavramlara hâkim olmaları beklenmektedir.

 

Bilimsel İletişim, Açık Bilim ve Açık Erişim

Araştırmacılar yeni bilgi ve buluşlarını bilimsel iletişim kanallarıyla dünyaya duyururlar. Bilimsel makaleler, bildiriler, kitaplar bu kanallardan bazılarıdır. Bilimsel iletişim bilim ile ticaretin arakesitinde yer alan kârlı bir iş alanıdır. Bilimsel dergi ve kitap yayıncılığı sektörünün büyüklüğü yılda yedi milyar avrodan fazladır. Ancak Internet ve World Wide Web’in ortaya çıkmasıyla birlikte bilimsel yayıncılık sektöründe büyük değişimler yaşanmakta, araştırmacılar yeni bilgi ve buluşlarını daha yenilikçi yöntemlerle dünyaya duyurabilmektedirler. Bunun sonucu olarak özellikle kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının ve verilerinin herkese açık olması ve bilginin serbest dolaşımı gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği’nde öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Bu konuşmada bilimsel iletişim, açık bilim ve açık erişim kavramları çeşitli yönleriyle tartışılacak, dünyada ve Türkiye’de açık bilim ve açık erişim altyapısı, açık arşivler, fon sağlayıcı kurum ve araştırma kuruluşlarının açık erişim politikaları incelenecektir.

Bilgi Merkezlerinde Etki Planlama ve Ölçüm Çalışmaları

Dersin amacı, bilgi merkezlerinin değişen kullanıcı ihtiyaçlarını takip etmesi ve bu ihtiyaçlara uygun yeni hizmetler tasarlamasının önemini anlatmak, sürdürülebilir olması gereken bu sürecin nasıl izlenebileceği ve değerlendirilebileceği konusunda katılımcılara bilgi vermektir. Sunum kapsamında, ihtiyaç analizi, yol haritası belirleme, sürdürülebilir etki planlama ve etki değerlendirme aşamaları gibi konularda çeşitli bilgiler verilmesi planlanmıştır. Ders sonunda katılımcıların sürdürülebilir yeni hizmet planlama ve etki değerlendirme ile ilgili konuları kavramış, etki değerlendirme yöntemleri hakkında fikir edinmiş olmaları hedeflenmektedir.

Bibliyometri ve Koleksiyon Geliştirme

Bir kütüphanenin etkin bir koleksiyon geliştirme ve koleksiyon yönetimi politikası oluşturabilmesi için kullanım verilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Kütüphanelerin en kritik fonksiyonlarından biri olan “koleksiyon yönetimi”, bir kütüphanede bulunması ya da bir kütüphanenin erişim sağlaması gereken her türlü materyalin seçimini ve bu materyallerle ilgili kullanım değerlendirmelerinin yapılmasını gerektirir. Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim araçları üzerinde uygulanmasıdır (Pritchard, 1969). Bradford, Lotka, Urquhart, 80/20, Price gibi bibliyometrik yasalar koleksiyon geliştirmede başvurulabilecek önemli yasalardır. Bu ders kapsamında koleksiyon geliştirmede bibliyometrik yasalardan nasıl faydalanılacağı üzerinde durulacaktır. Dersin sonunda katılımcı bibliyometrik yasaların neler olduğu, koleksiyon geliştirme ve yönetme için bu yasaların önemi ve kendi koleksiyonu için bu yasalardan nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması

Kütüphane Hizmetlerinin Pazarlanması adlı dersin amacı, farklı türlerdeki kütüphanelerde görev yapan personelin kütüphanelerde hali hazırda verilmekte olan ve verilmesi muhtemel hizmetlerin pazarlanması konularına dikkatlerini çekerek bilgilenmelerine yardımcı olmaktır. Bu ders kapsamında kütüphane çalışanlarının hizmetlerini pazarlamaya neden önem vermeleri gerektiği, bu amaçla yapılacak planlamanın içeriğinin nasıl olabileceği ve son olarak yeni teknolojilerden bu bağlamda nasıl yararlanılacağı konuları ele alınacaktır. Dersin sonunda katılımcı, pazarlama ve halkla ilişkiler konularında temel kavramların ne ifade ettiğini, kütüphaneler için pazarlamanın önemini ve bu amaçla nelerin öncelikle göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkındalığına sahip olacaktır.

Toplumsal Değişim ve Kütüphaneler

İnsanlığın kültürel gelişiminde teknolojinin yol açtığı üç köklü değişimden söz edilebilir. Bunlar; sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi sağlayan “yazı”, yazılı kültürden basılı kültüre geçişi sağlayan “matbaa” ve basılı kültürden elektronik kültüre geçişi sağlayan “bilgisayar”dır.  Bu üç olay insanlığın edinmiş olduğu bilgilere erişimi sağlayan kuruluşlar olan kütüphanelerin hem var olmalarına hem de biçimlenmelerine neden olmuştur.  Bu ders kapsamında oldukça, genel çizgilerle, yukarıda sözü edilen olaylar ile kütüphanelerin gelişimi arasındaki etkileşim ele alınacaktır.

http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bbyyazsemineri2016.asp


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: