Posted by: bluesyemre | May 4, 2017

Hacettepe Üniversitesi BBY Yaz Semineri 2017, 12-16 Haziran 2017

gorsel_web

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 12-16 Haziran 2017 tarihlerinde 5 günlük bir eğitim semineri düzenlenmektedir. Bu seminerin temel amacı meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Seminere ilişkin açıklamalar, seminer programı ve ders içerikleri aşağıda yer almaktadır.

 • Seminer başvuruları elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Elektronik başvuru ön kayıt, başvuru sonrası seminer ücretinin yatırılması ise kesin kayıtanlamına gelecektir.
 • Seminere katılım 40 kişi ile sınırlıdır.
 • 5 günlük seminer ücreti 300 TL’dir. Katılımcılar bu ücret karşılığında tüm eğitimlere katılabilir. Kayıt için başvuru yapıldıktan sonra seminer ücretinin 2 Haziran 2016 tarihine kadar aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir.

  Alıcı Adı Soyadı: FD Grup Bilişim
  Banka: Finans Bank
  Şube: Maltepe Şubesi
  Hesap No: 58569447
  IBAN: TR620011100000000058569447

 • Kontenjan durumu kesin kayıt üzerinden takip edilecektir. Başvuru sonrası seminer ücretinin yatırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir. Kontenjanın dolması halinde başvuru yapmış ancak henüz kaydı onaylanmamış olan kişilerin başvurusu askıya alınacaktır.
 • Seminerde yer alan eğitimlerden %60’ına katılmak koşuluylakatılımcılara sertifika verilecektir.
 • Seminer Hacettepe Üniversitesi BeytepeKampüsü’nde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü dersliklerinde verilecektir.
 • Eğitimler iki oturum halinde gerçekleşecektir. Sabah oturumu 9:30-12:20, öğleden sonra oturumu ise 13:30-16:20 arasında olacaktır. Öğle yemeği ile ilgili açıklama daha sonra duyurulacaktır.
 • Seminer kapsamında yarım günlük ve bir saatlik iki farklı eğitim formatı bulunmaktadır. Eğitimler hakkında bilgi almak için ders programını inceleyebilirsiniz.

Seminerle ilgili her türlü iletişim için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılabilir.

Öğr. Gör.Dr.Turgay Baş
turgaybas@hacettepe.edu.tr
0312 2978200 – 125

bby seminer 2017

DERS İÇERİKLERİ

YARIM GÜNLÜK EĞİTİMLER

Turgay Baş – “Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) Kullanımı – MOODLE Örneği”

Kurumlar farklı gerekçelerden dolayı eğitim ihtiyacı hissedebilmektedir. Bu ihtiyaç; hizmetiçi eğitim, mesleki eğitimler, kullanıcı eğitimi ya da ihtiyaç duyan kullanıcılar için destekleyici eğitimler şeklinde olabilir. Bu tür eğitim ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Öğrenme Yönetim Sistemleri, kurumlara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte açık erişimde olan birçok farklı eğitime ulaşmak için yine öğretim yönetim sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Açık erişimdeki bu eğitimler bireylerin yaşamboyu öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması ve bireyin kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmesi açısından önem taşımaktadır. Bu eğitimin amacı; hem kurumsal hem bireysel olarak öğretim yönetim sistemlerinin kullanımına ilişkin bilgi paylaşımı yapılması ve katılımcıların öğrenim yönetim sistemi deneyimi yaşamasının sağlanmasıdır.

Bülent Yılmaz – “Mesleki Etik ya da Etik Meslek”

Eğitimin amacı, ilgili mesleki sorunları Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) etiğine ilişkin temel kavramlar bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırmaktadır. Bu bağlamda dersin ilk bölümünde temel etik, mesleki etik ve BBY etiği kavramları ve kuramsal yaklaşımlar sunulacak, ikinci bölümde ise bilgi hizmetleri ve işlemlerinde yaşanan yaygın etik sorunlar bu kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar bağlamında tartışılacaktır. Ders çerçevesinde durum incelemeleri de yapılacaktır. Bilgi ve Belge Yönetimi alanına akademik ya da uygulama açısından ilgi duyan ya da bu alanda çalışan tüm bilgi yöneticileri bu dersin hedef kitlesidir.

Tolga Çakmak – “Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: RDA ve Kavramsal Modeller”

Bu eğitim ile Türkiye’de bilgi merkezlerinin bireysel çabalarıyla geçiş göstermeye başladığı RDA kuralları ve İşlevsel Gerekler ailesi (FR Family) olarak bilinen kavramsal modeller ve bu modellerin üzerine geliştirilmiş olan Kütüphane Referans Modelinin (Library Reference Model – LRM) ele alınması hedeflenmektedir. Bu eğitimin hedef kitlesini bilgi merkezlerindeki bilgi kaynaklarının tanımlanması ve erişime sunulması ile ilgili çalışmalarda bulunan bilgi yöneticileri, konuyla ilgili sistem geliştiriciler, metadata ve kataloglama kütüphanecileri oluşturmaktadır. Eğitime katılacak bilgi yöneticilerinin temel bilgisayar becerilerinin yanı sıra bilgi kaynağı tanımlama ile ilgili becerilere ve AACR, MARC gibi konularda ve ilgili terminolojide temel düzeyde bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

Orçun Madran – “CreativeCommons: Paylaşım Kültürü ve Açık Lisansların Kullanımı”

İnternet, insanlar için paylaşımı ve çalışmaların ortaklaşa kullanımını kolaylaştırır. Fakat bazen yasalar bunu zorlaştırır. Bir fotoğraf çektiğiniz, bir şarkı kaydı yaptığınız, makale yayınladığınız, ya da çalışmanızın orijinal halini internet ortamına koyduğunuz zaman çalışmanız telif hukuku açısından doğrudan “tüm hakları saklıdır” statüsünde kabul edilir. Pek çok örnekte, bu durum, diğer insanların sizden izninizi almaksızın eserinizi kullanamayacağı ya da yeniden düzenleyemeyeceği anlamına gelir.

Peki ya eserlerinizi başkalarının yeniden kullanmasını istiyorsanız? Bu eğitim, bu soruya cevap arayarak açık lisansların kullanımı, paylaşım kültürü ve CreativeCommons ile sağlanan imkânlar üzerine odaklanmaktadır. Bu eğitimi alacak olan katılımcıların temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları yeterlidir. Buna ek olarak İnternet ile ilgili genel kavramlara hâkim olmaları beklenmektedir.

Tolga Çakmak – “Üstveri Uygulamaları ve Dublin Core Standardı”

Günümüzde bilgi merkezleri farklı bilgi nesnelerini tanımlamakta ve bu nesnelerin özelliklerine göre farklı tanımlama standartlarından yararlanmaktadır. Bu standartlardan biri olan Dublin Core standardı birçok dijital kütüphanede ve koleksiyon yönetim sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu eğitim ile amaçlanan katılımcılara dijital ortamda tanımlama standartlarından biri olan ve bilgi merkezlerinin sahip oldukları özel koleksiyonların görünürlüğünü artırmayı sağlayan üstveri standartlarıyla ve Dublin Core Eleman Seti ile ilgili temel bilgi ve becerilerin aktarılmasıdır.

Bu eğitimin hedef kitlesini bilgi merkezlerinde özel ve dijital koleksiyonların tanımlanması konusunda görev yapan üstverive kataloglama kütüphanecileri ile konuya ilgi duyan bilgi yöneticileri oluşturmaktadır. Eğitime katılacak bilgi yöneticilerinin temel düzeyde XML yapıları ve dijital kaynaklara yönelik tanımlama ile ilgili bilgilere sahip olmaları beklenmektedir.

Semanur Öztemiz – “Bilimsel ve Kültürel Mirasa Açık Erişim”

Kültürel miras özgün toplumsal değerleri yansıttığı kadar insanlık tarihi hakkında da fikir verebilen ve bu yönüyle evrensel bir niteliği olan, gelecekte de ulaşılabilir olması için korunması ve aktarılması gerekli görülen somut ya da soyut ürünlerdir. Bu eserleri toplamak, düzenlemek, korumak, erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak, kütüphane, arşiv ve müze gibi kültürel örgütlerin temel işlevleri arasında yer alır. Gelişen teknolojilerin etkisiyle iç içe geçen bu örgütler, “kültürel bellek kurumları” kavramı altında birlikte anılmaya başlamışlardır.

Planlanan bu eğitim kapsamında, katılımcılara kültürel ve bilimsel miras ürünlerinin dijitalleştirilmesi ve açık erişimi odağında kuramsal ve teknik süreçler aktarılmaya çalışılacaktır. 3 saatlik eğitim süresince kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme süreçleri ve açık erişim yaklaşımını benimseyen uluslararası örnekler, Türkiye’de bulunan kütüphane, arşiv ve müzeler için örnek bir süreç modeli tartışılacaktır.

Özgür Külcü – “Kurumsal İletişim, Belge Yönetimi ve Arşivleme Uygulamaları”

Eğitim programı güncel gelişmeler çerçevesinde organizasyonlarda iletişim ve bilgi sistemlerini açıklamayı, kamu yönetiminden yazışma ve dosyalama uygulamalarını anlatmayı, katılımcılara basılı ve elektronik ortamda arşivleme ve belge yönetimi sistemleri kurmak ve geliştirmek için temel beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Kamu ve özel kuruluşların idari işleyiş,  bilgi sistemleri, belge ve arşiv uygulamalarından sorumlu ya da bu uygulamaları yürüten personel ve yöneticiler eğitim programına katılabilir.

1 SAATLİK EĞİTİMLER

Umut Al “Bilimsel İletişim ve Etik Sorunlar”

Bilim insanları çeşitli araştırmalar gerçekleştirmekte ve bunların sonuçlarını farklı biçimlerde raporlandırmaktadır. Bu bağlamda bilimsel iletişim ortamları ve ürünleri de oldukça farklılık arz etmektedir. Bir araştırmanın yazar/yazarların aklında fikir olarak ortaya çıkması, araştırmanın yapılması ve ilgili yerde yayımlanması aşamaları oldukça uzun sürede gerçekleşmektedir. Bu oturumda bilimsel iletişim süreci en genel hatlarıyla ele alınmakta ve bilimsel iletişim ürünleri ile ilgili etik sorunlara dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.

Özlem Şenyurt  – “Öğretim Programları ve Artan Okul Kütüphanesi Gereksinimi”

Eğitimin temel amacı, eğitim süreci boyunca edinilen bilgi ve becerilerin tüm yaşam boyunca devamlılığını sağlamaktır. Eğitimin amacını gerçekleştirmede kullanılan araçlardan biri olmak okul kütüphanelerinin temel varlık nedenidir. Eğitim sadece mesleki bir unvan değil, insanın bilme, öğrenme ve yorum yapabilme gibi becerilerini gerçekleşmesine de katkı sağlar. Bilgi becerilerinin geliştirilmesine yönelik hedeflenen bu davranışlar ancak öğretim programları aracılığıyla oluşturulacak eğitici uygulamalarla mümkündür. Okul kütüphanelerini destekleyici kapsamlı uygulamaların öğretim programlarında yerini alması gerekmektedir. Bu sunumda eğitim sistemi ve öğretim programlarında öğrencilerin etkin bilgi kullanıcıları olmalarını destekleyici ne gibi unsurlara yer verildiği değerlendirilecektir.

İrfan Çakın “Toplumsal Değişim ve Kütüphaneler”

İnsanlığın kültürel gelişiminde teknolojinin yol açtığı üç köklü değişimden söz edilebilir. Bunlar; sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi sağlayan “yazı”, yazılı kültürden basılı kültüre geçişi sağlayan “matbaa” ve basılı kültürden elektronik kültüre geçişi sağlayan “bilgisayar”dır.  Bu üç olay insanlığın edinmiş olduğu bilgilere erişimi sağlayan kuruluşlar olan kütüphanelerin hem var olmalarına hem de biçimlenmelerine neden olmuştur.  Bu ders kapsamında oldukça, genel çizgilerle, yukarıda sözü edilen olaylar ile kütüphanelerin gelişimi arasındaki etkileşim ele alınacaktır.

Yurdagül ÜNAL – “Bibliyometri ve Koleksiyon Geliştirme”

Bir kütüphanenin etkin bir koleksiyon geliştirme ve koleksiyon yönetimi politikası oluşturabilmesi için kullanım verilerini değerlendirmesi gerekmektedir. Kütüphanelerin en kritik fonksiyonlarından biri olan “koleksiyon yönetimi”, bir kütüphanede bulunması ya da bir kütüphanenin erişim sağlaması gereken her türlü materyalin seçimini ve bu materyallerle ilgili kullanım değerlendirmelerinin yapılmasını gerektirir. Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim araçları üzerinde uygulanmasıdır (Pritchard, 1969). Bradford, Lotka, Urquhart, 80/20, Price gibi bibliyometrik yasalar koleksiyon geliştirmede başvurulabilecek önemli yasalardır. Bu ders kapsamında koleksiyon geliştirmede bibliyometrik yasalardan nasıl faydalanılacağı üzerinde durulacaktır. Dersin sonunda katılımcı bibliyometrik yasaların neler olduğu, koleksiyon geliştirme ve yönetme için bu yasaların önemi ve kendi koleksiyonu için bu yasalardan nasıl yararlanabileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

http://www.bby.hacettepe.edu.tr/bbyyazsemineri2017.asp

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: