Posted by: bluesyemre | December 12, 2017

#TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi – #YaşarTonta

tonta

Türkiye, tarihi mirası ve insan kaynağıyla, her alanda çok daha güçlü bir ülke
olabilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Doğru adımları belirleyip o adımları
doğru bir şekilde atabilirsek, ülkemizi hayal ettiğimiz seviyelere taşıyabiliriz.
Bunu başarmak için üzerinde en fazla durmamız gereken alanlar hiç şüphesiz
bilim ve teknolojidir. Türkiye’nin bir refah toplumuna dönüşmesi, ancak bilim ve
teknoloji alanında önemli bir mesafe kat etmesiyle mümkün olacaktır. Bilim ve
teknoloji ekosistemi, çok geniş bir alanı kapsamaktadır. TÜBİTAK, bu ekosistemi
oluşturan her bir halkanın daha sağlam bir hale kavuşması amacıyla yenilikçi,
yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı politikalar izlemektedir. Hem akademik hem
de endüstriyel yenilikleri desteklemek için yoğun bir gayret gösteren TÜBİTAK,
Türkiye’nin yüksek hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan ve oynayacak olan
kurumların başında gelmektedir.
Günümüzde farklı ülkeler, toplumlar ve şirketler arasında kıyasıya bir rekabet
yarışı yaşanmaktadır. Rekabet gücünü tayin eden en önemli parametre ise bilim
ve teknolojidir. Rekabet yarışı ile bilim ve teknoloji yarışı kavramlarını artık
neredeyse eş anlamlı olarak kullanmak mümkündür. Bilim alanındaki yarışın en
önemli göstergelerinden birisi uluslararası bilimsel yayınlardır. TÜBİTAK’ın 1993
yılından itibaren uluslararası bilimsel yayınları teşvik etmesi, üniversitelerimizde
ve akademisyenlerimizde bu konuyla ilgili ciddi bir farkındalık oluşmasını
sağlamıştır. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, uluslararası yayın sayımız, UBYT
programının başladığı zamanlardan itibaren hızlı bir yükselişle önce 10 binlere,
son yıllarda ise 35 binin üzerindeki rakamlara ulaşmıştır. Fakat ne yazık ki,
yayın sayısındaki hızlı artışı bu yayınlara verilen atıflarda yakalayamamış
durumdayız. Bu da yapılan yayınların etki değerinin sorgulanmasını gündeme
getirmektedir. Önümüzdeki dönemde yayın sayısını daha da artıracağımıza
inanıyoruz. Ancak sadece nicelik artışına odaklanmayacağız. Bu yayınların
kalitesini artırmaya, uluslararası bilim camiasında daha görünür olan ve daha
fazla dikkat çeken yayınların yapılması için tüm paydaşlarımızla birlikte gayret
göstereceğiz. Artık Türkiye’nin başkalarının attığı temeller üzerine kat çıkmasına
değil yeni teknolojilerin temellerini atmasına ihtiyacımız var.

UBYT Programında dönem dönem yapılan değişikliklerle belirli iyileştirmeler
hedeflenmiştir. Bu değişiklikler yapılırken, elbette programla ilgili geri dönüşler
dikkate alınmıştır. Ancak bu önemli programın topyekûn etkilerinin detaylı bir
analizi ilk defa yapılmaktadır. Elinizdeki bu çalışma ile 1997-2015 yılları
arasındaki veriler analiz edilmiş, programın artıları ve eksileri raporlanmış ve
diğer ülkelerdeki benzeri uygulamalarla kıyaslanarak bir değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
UBYT programının geleceğini şekillendirecek bu detaylı çalışmanın, aynı
zamanda Türkiye’de kapsamlı bir bilimsel performans değerlendirme sistemiyle
ilgili bir ön adım olacağı umudunu taşıyorum. Tüm paydaşlarımız için faydalı
olacağına inandığım bu raporu takdim ederken, çalışmayı yapan ve aynı
zamanda ULAKBİM’in ilk müdürü olan Sayın Prof. Dr. Yaşar Tonta’ya
teşekkürlerimi de sunarım.

Prof. Dr. A. Arif Ergin
TÜBİTAK Başkanı

Tam metin

İngilizce Özet


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: