Posted by: bluesyemre | June 20, 2018

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu

PISA

21. yüzyıl dünyasında yaşanan gelişmeler, her alanda bilginin hızla değişmesine ve bilgiye olan ihtiyacın sürekli artmasına neden olmuştur. Eğitim alanında da son yıllarda gerçekleşen gelişmeler eğitimin farklı amaçlar doğrultusunda şekillenmesini sağlamıştır.
Bu değişim ve gelişmeler neticesinde eğitimin boyutlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, ülkelerin eğitim sistemlerinde önemli bir pozisyona kavuşmuştur. Öğrencilerin zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ve bu gelişime etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalar/sınavlardan elde edilen sonuçlar eğitim reformları ve yatırımları için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) bu kapsamda uluslararası düzeyde yapılan en kapsamlı eğitim araştırmalarından biridir.

2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan PISA araştırması, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim hakkındaki kişisel görüşleri ile kendileri ve aileleri hakkındaki bilgilerini de değerlendirmektedir.

PISA 2015 uygulamasının sonuçlarına göre hazırlanan bu raporda ülkemizin fen, okuma becerileri ve matematik alanlarındaki başarı durumu diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak verilmiş ve öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin bu alanlardaki başarısı ile ilişkisi ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu bakımdan PISA 2015 Ulusal Raporu, politika yapıcılara, araştırmacılara ve eğitimcilere önemli bir kaynak olacaktır.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: