Posted by: bluesyemre | July 25, 2018

ORAN (Orta Anadolu) Kalkınma Ajansı “Orta Anadolu’yu Keşfet” I. Ulusal Fotoğraf Yarışması (Son katılım tarihi 23 Kasım 2018)

YARIŞMA ŞARTNAMESİ


ORAN (ORTA ANADOLU) KALKINMA AJANSI “ORTA ANADOLU’YU KEŞFET” I. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Geçmişten günümüze insanoğlunun güzellikleri bulmasında yola çıkış noktası her zaman keşif dürtüsü olmuştur. Bu keşif ruhu ile Orta Anadolu’nun güzelliklerinin fotoğraflanması ve Dünya’ya duyurulması amaçlanmıştır.

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen bu yarışmada elde edilecek fotoğraflar ile bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekilmesi yarışmanın yola çıkış noktalarındandır.

Ayrıca yarışmada Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde yer alan ve dünyanın en önemli Roma Hamamlarından olan Sarıkaya Roma Hamamı’nın sanatsal fotoğraflarla belgelenmesi ve tanıtılması amacıyla Sarıkaya Roma Hamamı için özel kategori belirlenmiştir.

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Orta Anadolu’yu Keşfet” fotoğraf yarışmasının organizasyonu, Anadolu’ya Yolculuk Fotosafari-Belgesel tarafından yürütülecektir

YARIŞMA KATEGORİ VE BÖLÜMLERİ

Yarışmaya katılım dijital (sayısal) kategoride olup, aşağıda belirtilen iki bölümde gerçekleştirilecektir:

1- ORTA ANADOLU’YU KEŞFET Dijital (Renkli veya Siyah Beyaz). 18 yaşını doldurmuş tüm dünya vatandaşlarının katılımına açıktır. (Kayseri, Sivas, Yozgat sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

2- SARIKAYA ROMA HAMAMI’NI KEŞFET- Dijital (Renkli veya Siyah Beyaz) 18 yaşını doldurmuş tüm dünya vatandaşlarının katılımına açıktır. (Yozgat Sarıkaya Roma Hamamında çekilmiş olmalıdır.)

KATILIM KOŞULLARI

Katılım ücretsizdir.

· Yarışmaya Dijital (Sayısal) kategoride, renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılım serbesttir.

· Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Anadolu’ya Yolculuk FotoSafari-Belgesel çalışanları ile birinci derece yakınları dışında, ilgili bölüm koşullarını sağlamak koşuluyla, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

· Yarışmaya her fotoğrafçı, her kategori için ayrı olmak üzere, belirtilen yerlerde çekilmiş en fazla 5 (beş) adet dijital (Sayısal) renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilir.

· Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

· Daha önce herhangi bir yarışmada ödül veya sergileme alan fotoğrafların bu yarışmaya katılımı serbesttir.

· Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Fotoğraflarda daha sonradan ortaya çıkabilecek tüm telif ve izin uyuşmazlıklarından doğrudan fotoğrafçı sorumludur. Yarışmaya katılımı bu durumu kabul ettiğinin beyanıdır.

· Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı temel işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

· Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

· Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

· Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

· Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, belirtilen yerlerde çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.

· Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler yarışmacının men edilme sebebidir.

· Kural ihlali yapan katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

· Yarışmaya gönderilen fotoğrafların ham halleri ile birlikte EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur.

· Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

· Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

· Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

· Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

· Özel Ödül olan Kayseri, Sivas ve Yozgat Fotoğraf Turu için 10 kişi seçilecektir. Aynı kişinin 1’den fazla fotoğrafı bu ödüle seçilmeyecektir.

· Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

· Yarışmada ödül, mansiyon ödülü, özel ödül, sergileme ve satın alma alan fotoğraflar için eser sahibinden, fotoğrafın nerede ve nasıl çekildiğinin hikâyesini anlatan kısa bir açıklama yazısını (bir paragraf) 5 iş gününde mail atması istenecektir. Yazıyı ulaştırmayan katılımcıların ödülleri taktim edilmeyecektir.

· Yarışma fotoğrafları Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın resmi web sayfası olan http://www.ortaanadoluyukesfet.com adresine yüklenecektir. Yarışma sonuçları yine aynı web sayfasından duyurulacaktır.

YAYIN-TELİF (KULLANIM) HAKKI

· Yarışmada ödül, özel ödül, mansiyon alan, satın alınan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran ORAN ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital/Sayısal kayıtları ORAN’ın arşivinde kalacaktır.

· Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ORAN’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

· Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda ORAN’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

· Ödül, mansiyon, özel ödül, sergileme alan eserler ile satın alınan eserler ORAN tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). ORAN bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

· Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

· Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

· Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

· Ayrıca, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (200 TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

· Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde ORAN’a gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

· Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

· Fotoğraflar yüklenirken fotoğrafa sistem tarafından, her bir fotoğraf için otomatik olarak rumuz verecektir.

· Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

· Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan http://www.ortaanadoluyukesfet.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

· İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

· Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

· Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

· Yarışmacılar; her kategori için en çok 5 (beş) adet Sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.

· Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.

· Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 6 Mb’yi de geçmemelidir.

SEÇİCİ KURUL

Ahmet Emin KİLCİ : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

İzzet KERİBAR : EFIAP, Fotoğraf Sanatçısı

Murat GÜR : Fotoğraf Sanatçısı

Mustafa SEVEN : Foto muhabir

Nuri ÇORBACIOĞLU : AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı jüri temsilcisi görev değişimi durumunda değişebilir.)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Temsilcisi: Nimet TAHTASAKAL

Anadolu’ya Yolculuk FotoSafari-Belgesel Temsilcisi: Ferda ŞAHİN

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 01 TEMMUZ 2018

Son Katılım Tarihi: 23 KASIM 2018 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı: 25 KASIM 2018

Sonuç Bildirim Tarihi:27 KASIM 2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Daha sonra bildirilecektir.

(Düzenleme Kurulu, yarışmanın son katılım, jüri toplantı tarihi ve sonuç açıklanma tarihlerinde değişiklik yapılabilir.)

http://www.ortaanadoluyukesfet.com/

http://www.anadoluyayolculuk.com/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: