Posted by: bluesyemre | September 6, 2018

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930 – 1980 Sergi Kataloğu

sergi

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi Türkiye’nin modernleşme deneyiminde önemli ve özellikli bir yere sahip olan Ankara kentinde, önemli ve özellikli bir zaman aralığında – 1930-1980 yılları arasında – üretilmiş olan konut yapılarına odaklanmış, bu yapılara dikkat çekilmesi, mimarlarının bilinir kılınması ve kullanıcıları aracılığı ile yaşamsal niteliklerinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kültür mirası ve koruma kavramlarına odaklanarak, bu yapıların koruma altına alınmalarını sağlamak üzere ölçütler geliştirilmesini hedefleyen projenin nihai sonucu bir Sanal Kent Arşivi (Müzesi) kurulmasıdır. Araştırma süresi üç yıl olarak belirlenmiş olan proje, Başkent Üniversitesi bünyesinde yürütülmüş, TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir.

Proje ekibi: Yürütücü: Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Araştırmacılar: Doç. Dr. Bülent Batuman, Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu, Tezcan Karakuş Candan, Bursiyerler: Elif Selena Ayhan, Y. Yeşim Uysal, Ece Akay Şumnu, Emine Çiğdem Asrav (3. Yıl), Didem Bahar
(2. Yıl), Aslı Tuncer (1. Yıl)’den oluşmaktadır.

Proje, konu ile ilgili akademik bir tartışma açmak üzere mimarlık tarihi yazımında çoğunlukla dışarıda bırakılanların – konut yapıları, mimarlar ve kullanıcıların – tarih yazımına dâhil edilmesi ve mimarlık ortamının dikkatinin konut yapılarına çekilerek koruma kapsamının genişletilmesi gibi iki temel beklentiyi gündeme getirmiştir. Yeni bir bakış açısına olanak sağlamak üzere; konut özelinde sivil mimarlık yapılarının tarih yazımı içinde ihmal edilen bir alan olduğu ve sınırlı sayıda örnek dışında mimarlık tarihi yazımında konut yapılarının yer almadığı, yine konut özelinde sivil mimarlık yapılarının koruma çalışmaları içinde ihmal edilen bir alan olduğu ve sınırlı sayıda örnek dışında koruma çalışmaları içinde konut yapılarının yer almadığı sorunsallarından hareketle, proje ekibi tarafından geliştirilen sorular mimarlık ortamında tartışmaya açılmıştır. Projeyi destekleyen VEKAM’ın katkıları, mimarlık tarihi ve koruma alanlarında uzman konukların katılımları ile 14.12.2012 tarihinde “Tarih Yazımında Sivil Mimarlık” ve 24.12.2013 tarihinde “Korumada Sivil Mimarlık” başlıkları ile iki çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay notları yayımlanmıştır

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930 – 1980 Sergi Kataloğu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: