Posted by: bluesyemre | October 2, 2018

Dijital Yaşamda #Mahremiyet (#Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi – Şahika Eroğlu

şeroğlu

Kişisel verilere yetkisiz erişim ve bu verilerin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca kullanımları, günümüz dünyasında öne çıkan sorunlardan biri olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda konunun mahremiyet (gizlilik) kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi ve toplumun her kesiminde konuya yönelik farkındalığın oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çalışma, günlük hayatlarında çoğunlukla dijital ortam ile etkileşim içinde olan kullanıcı gruplarından biri olan öğrencilerin konuya ilişkin algı ve farkındalık düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda, aldıkları lisans eğitiminin bir sonucu olarak kurumlarda kişisel verilerin yönetimi ile ilgili süreçlerde yer alma potansiyeli taşıyan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin dijital ortamlardaki mahremiyet ve kişisel veri algıları ile ilgili web tabanlı bir anket, literatür taramasından yararlanılarak geliştirilmiştir. 34 sorudan oluşan web tabanlı bu anket 280 öğrenciye gönderilmiştir. 151 öğrenci tarafından yanıtlanan anket ile öğrencilerin kişisel veri mahremiyeti farkındalıklarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarında öğrencilerin neleri kişisel veri olarak algıladıkları, konuyla ilgili farkındalık eksiklikleri ve karşılaşabilecekleri olası durumlara yönelik ne tür önlemler aldıkları vurgulanmıştır.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/547093


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: