Posted by: bluesyemre | January 23, 2019

İBB Atatürk Kitaplığı Yeni Tarih Arşivi

fb_img_1548170662584

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kitaplığı Koleksiyonuna kazandırılan Türkiye tarihi bakımından son derece önemli olan koleksiyon, 155 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu 155 ana başlık içerisinde bulunan 2.587 adet belge ve fotoğraf bulunmaktadır. Bu belgelerin sayısallaştırılmasından 32.363 poz elde edilmiştir. Kataloglanması ve sayısallaştırılması tamamlanan evrak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Osmanlıca dillerinde ki belgeler, tek tek ele alınmış ve araştırmacılara yol gösterici olması için kısa özetleri çıkarılmıştır.
Koleksiyonun ana başlıkları;
Sultan Abdülhamit’in 5 Temmuz 1909 tarihli Selanik’ten Hareket ordusu kumandanlığına hitaben yazığı mektup, ve diğer mektupları,
Enver Paşanın Mahmut Şevket Paşaya mektupları,
Sultan Abdülhamid dönemiyle ilgili çeşitli Avrupa gazetelerinde çıkan haber ve makalelerin saraya sunulan tercümeleri,
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülhamid ile yazışmaları ve diğer mektupları,
Sadrazam Said Paşa ile ilgili belgeler,
Sultan Abdülhamid’in Maarif Nazırı Haşim Paşanın hatıratı,
Sultan Abdülhamid’in Mabeyn Baş Katibi Tahsin Paşanın mektupları,
Sultan Abdülaziz dönemi önemli isimlerinden Hafız Mehmet Beyin hatıratı, Mabeynci Tevfik Beyin günlüğü,
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin 1732 tarihli Lehistan ve İsveç sefaretnamesi,
Molla Cami Divanı’nın Yenişehirli Hüseyin Şevket’e ait bir şerhi,
Balkan Savaşları,
1. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı’na katılan bir çok subayın günlükleri,
Rum ve Ermeni Cemaatlerinin faaliyetlerine dair yazışma ve raporlar,,
Üsküdar ve Galata Mevlevihanesi’ne dair belgeler,
Suriye, Musul, Kerkük ve Yemen yörelerinde çıkan ayaklanmalara ve bölgedeki Arap aşiretlerine dair yazışmalar,
Balkan Harbi Ceridesi,
Tokat, Sivas, Samsun, Niksar, Erbaa Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin telgrafları, -Mustafa Kemal’in Emir Paşaya gönderdiği telgraflar,
Kafkas Cephesi komutanı Abdülkerim Paşa, Gazi Ethem Paşa ve Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa evrakı, Enver Paşa, Cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşaya ait mektuplar,
I. Dünya Harbi sırasında esir düşen askerlere ait esir kamplarında çekilmiş fotoğraflar, muhtelif yazışmalar, günlükler ve çıkartmış oldukları Türk Varlığı Dergisi,
Haremağaları Teavün Yurdu nimaznamesi ve karar defteri ve muhtelif yazışmalar,
Topkapı Sarayı ve İstanbul tarihi ile ilgili çalışmalar,
Türk Müzecilik tarihi, Türk Kumaş ve Dokumacılık tarihi ile ilgili çalışmalar,
6-7 Eylül olaylarına dair yazışma ve raporlar
Falih Rıfkı Atay’ın yayınlanmış ve yayınlanmamış evrakı,
gibi başlıklardan oluşan koleksiyon İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Askeri Tarih, Şehir ve Sanat Tarihi çalışacak olan araştırmacılar için yeni ufuklar açacaktır.

http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?aBolumSanal=sb038&fbclid=IwAR1eaCmkghK4m39gyOvQd_XE6xN6nVScKLrDTJHXGqadz1VGs1E_-T04lpQ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: