Posted by: bluesyemre | May 31, 2019

TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 500 kütüphaneci alımı süreci ile ilgili açıklaması

afk1 (1)

Değerli meslektaşlarım;

Bildiğiniz üzere bugün ülke olarak yaşadığımız sorunların belki de en önemlisi işsizlik sorunudur. Bu oran TÜİK verilerine göre üniversite mezunları arasında yüzde 13,1’e çıkmıştır.

Bu ortamda Kültür ve Turizm Bakanlığına 500 kütüphaneci alınacak olması uzun süredir kamuda yeterince istihdam olmaması nedeniyle, işsiz olan meslektaşlarımız için adeta ilaç gibi olmuştur.

Bu sürece katkı sunan başta Genel Müdürlükte görevli meslektaşlarımıza ve yetkililere meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca sosyal medya hesaplarında bıkmadan usanmadan kütüphanecilerin işsizlik sorununu gündemde tutup en temel insan haklarından olan “çalışma hakkını” dile getiren meslektaşlarımızın göstermiş olduğu dayanışmanın da altını çizmek istiyorum.

İşsiz meslektaşlarımızı bilgilendirmek adına bu konuda süreç ile ilgili öğrendiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı açıktan atama ile 500 kütüphaneci kadrosu ihdası yapmış. Kadronun Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca (eskiden Maliye Bakanlığına bağlıydı) onaylanması gerekiyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı; Devlet Personelden olumlu görüş aldığını ve onayın hızlı bir şekilde olacağını bugün ya da Bayramdan hemen sonra tamamlanacağını söyledi.

Onay sürecinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ilana çıkıp süreci kısa sürede tamamlayabilir.

Bu süreç biraz da bakanlığın performansına bağlı olacak.

Meslektaşlarımın aşağıdaki linki incelemelerinde fayda görüyorum çünkü sınav sürecinin aşağıdaki şekilde olması gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

…Kültür ve Turizm Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak mimar, mühendis, şehir plancısı, diğer teknik hizmet personeli, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubundan yetmiş ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılır.

…Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler. Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/18.5.715754.pdf

Bu vesile ile bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar diliyorum.

Saygılarımla.

Ali Fuat Kartal

TKD Genel Başkanı      

Ali Fuat KARTAL
Türk Kütüphaneciler Derneği
Genel Başkanı
Necatibey Cad. Elgün Sok. 8/8
Kızılay/ ANKARA
Tel:0312 230 13 25
Faks : 0312 232 04 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: