Posted by: bluesyemre | January 8, 2021

İleti Yönetim Sistemi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu kapsamda görevlendirilmiştir. İYS A.Ş., söz konusu sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur.

İYS HİZMETLERİ

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj gibi araçlarla ticari amaç için gönderilen iletiler, ticari elektronik iletilerdir. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişiler mevzuat uyarınca hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

İleti Yönetim Sistemi (İYS), hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanıdır.

İYS hizmetleri, vatandaşlara ve hizmet sağlayıcılara yönelik olarak kurgulanmıştır. Vatandaşlar İYS web sitesinden, mobil uygulamasından ve çağrı merkezinden izinlerini görebilecek ve değiştirebilecektir.

Hizmet sağlayıcılar için, ticari ileti onayı bulunan alıcıların ve ticari ileti gönderdikleri tacirlerin ileti adreslerini İYS veri tabanına aktarmaları ve güncel tutmaları için İYS web sitesinde kullanıcı arayüzleri ve uzaktan erişimle veri senkronizasyonu servisleri sunulmuştur.

İzinlerin İYS veri tabanında tek noktada güncel olarak bulunması, kamunun denetleme görevini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için de büyük bir imkân sağlamaktadır. Bu amaçla, sadece kamu görevlilerinin erişimine açık yeni bir şikâyet yönetim uygulaması İYS veri tabanı üzerinde çalışacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat uyarınca, İYS A.Ş. tarafından işlenen kişisel veriler hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

İleti Yönetim A.Ş. Yönetimi kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermektedir ve bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerin gizliği ve güvenliğine dair sorumluluk bilincimiz ve veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilere ait envanter VERBİS sistemi üzerinde ayrıntılı biçimde kamuyla paylaşılmıştır. Bununla birlikte, temel ilkelerimiz kısaca aşağıda açıklanmıştır:

  • Hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye aktarılan kişisel veriler, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmî kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve hizmet sağlayıcının izin vereceği iş ortaklarıyla paylaşılacaktır.
  • Ticari elektronik ileti alıcılarının kişisel verileri, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı ve alıcının onay vermiş olduğu hizmet sağlayıcı sıfatını haiz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ve bunların yetkilileri ile hizmet sağlayıcının izin vermiş olduğu iş ortakları ile paylaşılacaktır.
  • Sözleşme veya taahhütname kaynaklı hukuki ilişkimiz olan firmalara ait kişisel veriler ise Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında (https://iys.org.tr/iys/kvkk-ve-gizlilik) yer alan belirlenmiş amaçlarla Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve destek hizmeti sağlayıcılarımız ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerin korunması amacıyla İYS birtakım teknik tedbirleri de hayata geçirmektedir. Bunlar; erişim ve yetki yönetim yapısı, ağ ve uygulama güvenliği, şifreleme yönetimi, iz kaydı yönetimi, yedekleme yönetimi, saldırı tespit ve önleme sistemleri ile silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri olarak sayılabilir.

İYS A.Ş ana veri tabanı ve bilgi sistemleri, TOBB Ankara Veri Merkezinde, iş devamlılığı ve yük dengeleme ile felaket kurtarma sistemleri ise Türkiye’de lisanslı telekomünikasyon hizmetleri veren işletmelerin yüksek güvenlikli veri merkezlerinde barındırılmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İYS A.Ş. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardına (BGYS) uyumlu bir sistem kurulmasını ve ilgili standartlar çerçevesinde en iyi hizmeti vermeyi taahhüt eder.

Şirketimiz, BGYS süreçlerinin bir şirketin hayati süreçlerinden olduğunu kabul etmekte, BGYS’nin etkin uygulanmasını ve sürekli izlenmesini desteklemektedir. Bu amaçla, bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenliği, iç ve dış denetçilerle düzenli olarak denetlenecek, test ve tatbikatlar yapılacak ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ ANONİM ŞİRKETİ

https://vatandas.iys.org.tr/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: