Posted by: bluesyemre | August 20, 2021

Atatürk’ün 1930-1937 yılları arası en net 4K renkli görüntüleri ve en net sesi

 • Atatürk ABD Büyükelçisi ile Fransızca Konuşuyor 1930
 • Atatürk’ün TBMM Açış Konuşmalarından Bölümler 1932-1937
  Atatürk, 1930 Kasım ayında ABD Büyükelçisi Joseph Grew’i, sevgili çiftliğinde (Atatürk Orman Çiftliği) kabul eder. Ayrıca ABD Fox Movietone Film Şirketinin görüntü almasına izin verir.
  Atatürk Orman Çiftliği, modern tarıma geçişe rol model oluşturmuştur.
  Daha sonraları ABD Büyükelçisi Joseph Grew; ”Mustafa Kemal Atatürk ile çiftlikte görüşmem ve film çekimine razı etmem benim için büyük bir zaferdir” der…

Türk Tarihinde çok sayıda dil bilen ve birbirlerine benzer özellikleri ile dikkat çeken iki önder devlet adamı vardır:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet Han
Fatih Sultan Mehmet altı dil bilirdi:
Türkçe, Yunanca, Arapça, Latince, Farsça ve İbranice
Gazi Mustafa Kemal Atatürk de altı dil bilirdi:
Türkçe, Fransızca, Farsça, Arapça, Yunanca, Almanca, ( çok az İngilizce ve Japonca)

 • Fatih İstanbul’u Bizans’tan alarak 1453 yılında Türk Yurdu yapmıştır.
 • Atatürk İstanbul’u 1922 yılında İngilizlerden alarak tekrar Türk Yurdu yapmıştır.
 • İki önderde çok sayıda dil biliyordu. İkisi de yabancı dilde çok sayıda kitap okumuşlardır.
 • İkisi de dahi askerdir. İkisi de yenilikçi, devrimci devlet adamlarıdır.

Atatürk, dayısının kahyalık yaptığı çiftlikte yaşadığı dönemlerde, Rum yazıcı Karabet Efendi’den Rumca okuma ve aritmetik dersleri almıştır.
Fransızca öğrenmeye Askeri lisede başlamış Harp Okulunda devam etmiştir. Ayrıca özel Fransızca dersleri almıştır.
Harp Okulu’nda en yüksek not olan 45 üzerinden Fransızca’dan 43, Almanca’dan 36 almıştır.
Fransızca ve Arapça, Harp Okulu’nda mecburi yabancı dillerdir. Bunun yanı sıra Harp Okulu’nda seçmeli yabancı diller öğretilmiştir.
Japonya dış işlerinde görevli Yamamada Torajiro Abdülhamit’in yakın dostudur ve Türk Subaylarına Japonca öğretir.
Subaylar arasında Mustafa Kemal de vardır.

” Mustafa Ke­mal, Harp Oku­lu­’n­da sı­nıf ar­ka­da­şı Ali Fu­at’­la (Ce­be­soy) sohbet edi­yor:
–A­li Fu­at, se­nin Fran­sız­can çok iyi.
-Se­nin de ma­te­ma­ti­ğin Musta­fa.
–O za­man şöy­le ya­pa­lım: Sen ba­na Fran­sız­ca ça­lış­tır, ben de sa­na matematik.
-A­ma se­nin Fran­sız­can da iyi.
–Da­ha iyi ol­ma­lı.
-Tamam Mus­ta­fa, öy­le ol­sun.
–Bi­raz Ma­ke­don­ca bi­li­yo­rum ama Fran­sız­ca, Arap­ça, Al­man­ca ve İn­gi­liz­ce de öğ­ren­mek is­ti­yo­rum.
-Baş­ka ne kal­dı ki?
–Arap­ça bil­me­miz şart! Top­rak­la­rı­mı­zın pek ço­ğu ora­lar. Fran­sız­ca diploma­si di­li.
–Al­man­ca?
“Al­man­lar ka­dim müt­te­fi­ki­miz de­ğil mi?.. Öğ­ren­mek şart Ali Fu­at… Ben iyi bir ko­mu­tan ola­ca­ğım… İyi bir ko­mu­tan.
Olur da… Hem de adı­nı ta­ri­he yaz­dı­ran eş­siz bir Baş­ko­mu­tan…”

Kaynak: https://bpakman.wordpress.com/ataturk/ataturk-ozeldi/ataturk-hakkinda/

”Milli ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Görüntü kaynağı: Fransız Devlet Arşivi, TSK Arşivi
Arka plan müzik: 10. Yıl Marşı
Video yapım ve renklendirme: AkifTanrıkulu


Responses

 1. Kaynak linkinin doğrusu: https://bpakman.wordpress.com/ataturk/ataturkehanet/ataturk-hakkinda/

  Liked by 1 person


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: