Posted by: bluesyemre | August 23, 2021

Türkiye’de Akademide Cinsiyet Eşit(siz)liği Raporu 2020 #YaşarAldırmaz

Türkiye’de ve hatta dünyada akademik çalışmalar yürütmek ve akademik hiyerarşi içerisinde yükselmek belli birtakım şartlara bağlı olup bu şartlar cinsiyet farkı olmaksızın tüm akademisyenleri zaman zaman zorlayabilmektedir. Ancak pratikte bakıldığında kadın akademisyen ve akademisyen adaylarının erkeklere göre bazı farklı sorunlara maruz kaldıkları açık bir gerçektir. Özellikle geleneksel ataerkil toplumlarda bu zorluklar daha da belirginleşmekte ve ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde halâ kadının kamusal alandan ziyade özel alanda kalmasını savunanların sayısı azımsanamayacak seviyededir. Kadını ikinci plana atan bu düşünce yapısı nedeniyle kadınlar sadece akademide değil tüm sektörlerde çalışma ve ilerleme konusunda erkek rakiplerine göre dezavantajlı konuma düşmekte çalıştıkları alanın gerekliliklerini yerine getirme çabasına ek olarak toplumun kendilerine yüklediği misyonun gerekliliklerini de yerine getirme gayretine düşmektedirler. Tüm bunların üzerine bir de mobbing ve taciz vakaları eklendiğinde kadınların akademide ve tüm diğer sektörlerde tutunabilme ve yükselebilme şansları oldukça azalmaktadır. Türkiye’de akademide son yıllarda kadın akademisyen oranının sayısal anlamda görece bir eşitliğe yaklaştığı gözlemlense de hiyerarşik anlamda aynı veriyi gözlemlemek mümkün olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de akademide cinsiyet eşitliği olup olmadığını sayısal veriler ışığında ortaya koymaktır. Çalışmada 2020 yılı güncel verileri üzerinden Türkiye’deki kadın ve erkek akademisyenlerin sayısal oranları incelenmiş olup bu oranlara ait veriler objektif bir analize tabi tutulmuştur. Raporlar ve analizlerden elde edilen verilere göre toplamda her ne kadar kadın ve erkek akademisyen sayıları arasında görece bir denge saptansa da son tahlilde özellikle doçent ve profesör kadrolarında erkek akademisyen sayısı ile kadın akademisyen sayısı arasında orantısız bir fark mevcuttur. Çalışma tüm bu verilerden hareketle akademide özellikle üst yönetimler olmak üzere tüm seviyelerde sayısal eşitsizlik paralelinde cinsiyet eşitsizliğinin mevcut olduğunu savunmaktadır.

https://www.researchgate.net/publication/342511353_Turkiye%27de_Akademide_Cinsiyet_Esitsizligi_Raporu_2020_Gender_Inequality_Report_at_the_Academy_in_Turkey_2020?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: