Posted by: bluesyemre | March 19, 2022

Türkiye’de Akademik Yazı: İntihal ve Özgünlük #ZiyaToprak

Türkiye’de lisansüstü eğitime olan ilgi son yıllarda ciddi bir hızla artma eğilimine girmiştir. Bu artış ile ortaya çıkan tezlerin niteliği sorgulanması gereken bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmakla birlikte buna dönük yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlamamaktayız. Akademik yazı ve tezlerin niteliği ile ilgili olarak iki temel sorunsal ile karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki özgünlük sorunu diğeri ise intihal sorunudur. Bu çalışmada bu iki sorunsal çevresinde Türkiye’de yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmektedir. Çalışmanın amacı yüksek lisans ve doktora tezlerini özgünlük ve intihal parametreleri çerçevesinde inceleyerek Türkiye akademisinin akademik yazı kalitesini ortaya çıkarmaktır. Çalışma kapsamında eğitim bilimleri alanında yazılmış 600 adet yüksek lisans ve doktora tezi Turnitin intihal denetleme programı aracılığı ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tezlerin benzerlik oranı %28,7 (SS=11.58) olarak belirlenirken, yüksek derecede intihal içeren tezlerin oranı ise %34,5 olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları Türkiye akademisinin yazı ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerekliliği ortaya koymaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/37026/424743


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: