Posted by: bluesyemre | March 21, 2022

Kurumsal Çeviklik için Etkili 10 Adım

Günümüz iş yaşamında çevre, pazar ve müşteri dinamikleri hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Dönüşen bu dinamiklerle birlikte kurumlar için çevik olmak çok daha önemli ve gerekli hale geldi.

Bugün yeni yeni önem kazanan kavramlardan biri gibi görünse de kurumsal çeviklik kavramının geçmişi 1990’lı yıllara dayanıyor. İş yaşamında farkındalığın son yıllarda yeni yeni başladığını söylemek mümkün.  

Kurumsal Çeviklik ve Farklı Sınıflandırmalar

Çevikliğin sözlük anlamı atak, tetik, kolay ve çabuk davranan. Kurumsal çeviklik ise, fırsatları rakiplere göre erken fark edebilme, ön sezebilme, hızlı hareket ederek, esnek olma becerisidir. Fırsatları ön görülü davranarak önden sezebilmek, yeni koşul ve şartlara hızlı yanıt verebilmektir. Aynı zamanda daha yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlama yetenek ve becerisidir. Kurumlar beklenmedik değişimlere uyum sağlayabildiklerinde bunu bir fırsata çevirir ve kolayca müşteri çekerler.

Literatüre baktığımızda, kurumsal çeviklikle ilgili farklı sınıflandırmaların olduğunu görüyoruz. George Washington University’den Youngki Park çalışmalarında çevikliği, algılama çevikliği, karar verme çevikliği ve harekete geçme çevikliği olarak sınıflandırmışlardır. Algılama çevikliği, müşteri beklenti ve tercihlerindeki değişimleri, rakiplerin stratejik hamlelerini, yeni teknoloji ve düzenlemelerin algılanmasını, çevredeki değişimin farkında olunmasını kapsar. Karar verme çevikliği, kurumların fırsat ve tehditleri ön görebilmesi, fırsatlara odaklanması, tehditleri en aza indirmesidir. Harekete geçme çevikliği, yeni ürün ve hizmet sunma, kurum yapısını revize etme, duruma göre yeniden şekillendirme ve aksiyon almaktır. Paradigm Shift International’dan Rick Dove ise 2005 yılındaki çalışmasında, bilgi yönetimi süreçlerine odaklanmak, değişimi fark etmek; rakiplerden önce farkındalık, seçim yapmak, önceliklendirerek yanıt vermek; operasyonel yanıt verme ve iş süreçleri için yetenekler kazanmak olmak üzere kurumsal çevikliğin üç kategorisinden bahseder. University at Buffalo’dan Luis M. Sanchez ve Pakesh Nagi’ye göre örgütsel çeviklik, ürün ve üretim sistemlerinin tasarımı; süreç planlama; üretim planlama, zamanlama ve kontrolü; tesislerin tasarımı ve konumu; malzeme taşıma ve depolama sistemi; bilgi sistemleri; tedarik zinciri; insan faktörleri; iş uygulama ve süreçleri olmak üzere dokuz alandan oluşuyor. Universidad de Sevilla’dan Carmen M. Felipe’ye göre, örgütsel çeviklik birbirleri ile ilişkili üç boyutu kapsamaktadır. Bunlar; (1) pazarı takip ederek müşteri sesine kulak vermek yani müşteri çevikliği; (2) firmanın pazardaki dinamik ve değişimlere yanıt verirken iş ortaklarından öğrenmesi yani ortaklık çevikliği; (3) pazarın dinamiklerinde süreçlerin yeniden tasarlanması yani operasyonel çevikliktir.

İşte kurumsal çeviklik için gerekli, etkili 10 adım:

  1. Değişimi ön görün ve değişime açık olun. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu kabullenin, değişime uyum sağlayın. Değişimin gerisinde kalmayın.  
  2. Fırsatları erken görün. Öngörülü olun. Ön görülü olmak fırsatları erken fark etmenizi sağlayacak. Tabii bu noktada da rakiplerinizden önce fırsatlara odaklanmaya bakın.
  3. Müşterilerinizi merkeze konumlandırın. Kurumunuz için müşteriniz, hele de yeni çağda ihtiyaç ve beklentileri değişen müşterileri merkezinize alın, ne beklediklerini iyi bilin.
  4. Çevre dinamiklerine kulak verin. Çevresel dinamikler hızla değişiyor, değişmeye de devam edecek. Bu dinamiklere kulak tıkamak yerine uyum sağlayın.
  5. Pazarın gereksinimlerine kulak verin. İçinde bulunduğunuz sektörde, pazardaki yenilikleri, değişmeleri yakından takip edin. Pazarın gerisinde kalmayın.
  6. Geleneksel iş yapış biçimlerini bir kenara bırakın. Günümüzde hala geleneksel işler yapmaya devam ediyorsanız, yolunuzu değiştirin. İş yapış biçimlerinizi gözden geçirin, güncele uyum sağlayın.
  7. Müşteri ve çalışanınızı memnun edin. Kurumda önce iş müşterinizi yani çalışanınızı ve sonra da dış müşterinizin memnuniyetini sağlayın. Unutmayın onlar varsa, kurum da var.
  8. Bilgiye erken erişin ve benimseyin. Teknoloji sayesinde hepimiz bilgi zenginiyiz. Ancak “ne kadar doğru bilgiye sahibiz? Ne kadar yeni bilgilere açığız? Bilgiye ne kadar erken ulaşıyoruz?” sorularının cevaplarını kendinize verin. Doğru bilgiye erken ulaşın ve o bilgiyi işinize entegre edin. 
  9. Atalete kapılmayın, hızlı olun. Atalet olmak kurumunuzu başarısızlığa sürükleyecek. Hızlı, atak olun, kurumdaki ataleti bir kenara bırakın.
  10. Sürekli öğrenme yaşam biçiminiz olsun. Kurumunuzu daha ileriye taşıyabilmek adına sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirin. Bunu da kurumda tavandan tabana doğru bir kültür olarak yayın.

Kurumsal çevikliğin zıddı kurumsal atalettir. Atalet davranışını gösteren kurumlar, fırsatları değerlendiremeyen, yeteneklerinin farkındalığında olmayan, gelişme ve değişmeye kapalı kurumlardır. Atalete kapılan kurumlar, başarısız ve çağın gerisinde kalan kurumlardır. Atalete sahip kurumların uzun vadede başarılı olabilme ve rekabet edebilme şansı yoktur. Kurumsal çeviklik mi, kurumsal atalet mi? Tercih sizin…

Günümüzde gerek dış gerekse iç müşterisini yani çalışanının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen, çağı yakalayan kurumlar başarılı olacaklardır. Kurumsal çeviklik artık kurumlar için bir seçim değil, zorunluluktur. Rekabet ve başarının anahtarıdır.

Yazıda söz edilen çevik olmanın 10 etkili adımını gerçekleştirdiğiniz ve yeni maddeler eklediğiniz günler dileğiyle…

https://hbrturkiye.com/blog/kurumsal-ceviklik-icin-etkili-10-adim


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: