Posted by: bluesyemre | September 15, 2022

Bilgi Merkezi Personelinin Cam Tavan Sendromu Algıları: Üniversite Kütüphaneleri Üzerine Bir Araştırma

Toplumsal anlamda yaşanan değişim ve gelişmeler kadınların iş hayatında geçmişe kıyasla daha fazla yer almasını sağlamıştır. Buna rağmen kadınlar kariyerlerinde aynı oranda yükselememiş ve yönetim kademelerinde ilerleme sağlayamamıştır. Kadınların toplumdaki yerinin öncelikle bir anne, bir eş olması gerektiğinin düşünülmesi ve bu durumun kadınlar üzerinde bastırılmış olması, onların kariyer basamaklarında ilerlemelerinde engel oluşturmaktadır. Toplumda, kadını hala iş hayatında hayal bile edemeyen zihniyetler mevcuttur. Bu zihniyet kadınlara karşı ön yargıları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesindeki üniversite kütüphanelerinde çalışan personelin Cam Tavan Sendromu algılarını ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla kütüphane çalışanlarının kadınların kariyer engelleri konusundaki bakış açıları ve farkındalıkları ile ilgili mevcut durum tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca kütüphane çalışanlarının kariyer engelleri ile ilgili tutum sorularına verdikleri cevaplar arasında cinsiyetlerine, medeni durumlarına yaşlarına, ünvanlarına ve sektörde kaç yıl çalıştıklarına göre bir farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/adyusbd/issue/72352/1114985


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: