Posted by: bluesyemre | October 20, 2022

Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Semineri Dr. #AbdullahDemir

Akademik yazı türleri ve farkları nelerdir?
• Bildiri
• Kitap İncelemesi
• Makale
Araştırma Makalesi: Orijinal Araştırma / Özgün Makale
Derleme Makalesi: Literatür Taraması /Tarama Makalesi /Değerlendirme Makalesi

Makale, kaynak kullanılarak yazılan yazı türüdür.
Giriş, gelişme sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konu, ayrıntıya girilmeden yüzeysel bir şekilde açıklanır. Konu hakkındaki literatür değerlendirilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler, gelişme bölümünde verilmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okuyucuya ulaşılan deliller de sunulmaktadır. Sonuç bölümünde ise kararlar ve öneriler yazılarak makaleye son şekli verilir.
Konu açık, anlaşılır, okuyucuyu şüpheye düşürmeyecek ve nesnel bir şekilde anlatılmalıdır.

• Tez
Akademik araştırma ve yazım kurallarına uygun olarak bir danışman eşliğinde hazırlanıp bilim kurulu önünde savunulan ve kabul edilen çalışmalara bilimsel tez denir.
Yüksek Lisans Tezi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 6/1. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
Doktora Tezi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 15/1. Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 15/6. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

• Bildiri nedir?

Bildiriye tebliğ de denir.
Bildiri, sözel sunum olması açısından konferansa benzer ancak aralarında fark vardır.
Araştırılan konunun genel hatları ile sözel olarak sunulduğu, araştırma metninin daha sonra yayımlandığı akademik yazı türüdür.
Bildirinin özel ve sınırlandırılmış bir konusu bulunur; bildiri, genel bir bilgi verme konuşması değildir. Bildiriyi sunan kişi, ileri sürdüğü görüşü, hipotezi kanıtlamaya çalışır.
Bildiriyi sunan kişi, bildirisini bilimsel üslup ve terminoloji çerçevesinde sunar. Konferansta ise konuşma halkın kültür seviyesine göre ayarlanır.
Bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulur.
Süre sınırlıdır (15-20 Dakika). Konferansta ise daha uzundur (50-60 Dakika).
Bildiride sürenin sınırlı olması ve konunun delillendirilmesi gereği sebebi ile metne veya hazırlanan sunuma bağlı kalınması gereklidir.
Dinleyiciler, alanın uzmanları ve konuya ilgi duyan öğrencilerdir. Daha genel bir dinleyici kitlesine yapılan sunumlara konferans denir.
• Sunum tamamlandıktan sonra dinleyicilerin bildiriyle ilgili görüşleri alınır ve varsa soruları cevaplanır.
• İlgili kavramlar: Sunum, Sunu…

Giriş: Hangi problem/konu incelendi?
Yöntem: Problem/konu nasıl incelendi?
Sonuç ve Tartışma: Neler bulundu, tespit edildi, Bunlar ne anlam taşır?

• Bildiri özeti nasıl hazırlanır?

Yapılandırılmış Özet: Alt Başlıklı
Yapılandırılmamış Özet: Alt Başlıksız, Düz Metin Şeklinde

• Bildiri metni nasıl hazırlanır?

• Bildiri nasıl sunulur?

• Bildiri Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir.

  1. Her bir sunuş için toplam 15 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.
  2. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.
  3. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.
  4. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.
  5. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
  6. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

Sunum Planı
Sunu 1: Sunumun Başlığı
• Yazar(ları)
• Kurumu

Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu
• Çalışmanın konusu nedir?
• Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?
• Çalışmanın hipotezi nedir?

Sunu 4: Çalışmanın Amacı

• Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?
• Araştırmanın amaçları nedir?

Slayt 5: Çalışmanın Önemi
• Bu çalışma neden önemlidir?
• Çalışmanın faydaları nelerdir?

Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi
• Çalışma temel kaynakları nelerdir?
• Çalışmada kullanılan yöntem veya yöntemler nelerdir?

Slayt 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme
• Hipotez gerçeklendi mi?
• Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar nelerdir?

Sunu 13-15: Öneriler
• Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?
• Araştırmanın ile elde edile kazançlar nelerdir?
• Eksiklikler nelerdir?
• Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

%d bloggers like this: